ARC Main Page Aktion Reinhard

De Term Aktion Reinhard

Laatste Update 21 juli 2006

Naar wie is de Aktion Reinhard genoemd?
Volgens de historici Peter Witte en Stephen Tyas (A New Document on the Deportation and Murder of the Jews in the General Gouvernment under "Einsatz Reinhardt") wordt met de "Aktion" verwezen naar Reinhard / Reinhardt Heydrich, chef van de Sicherheitspolizei (Sipo), Sicherheitsdienst (SD) en Reichssicherheitshauptamt (RSHA). De naam is niet ontleend aan de Staatssecretaris van Financiën Fritz Reinhardt.

Witte en Tyas schreven:
...De enige belangwekkende verwijzing naar het Reichs Ministerie van Financiën die in de archieven van het IfZ is te vinden, is een proces-verbaal van de beëdiging van Bruno Melmer in Nürnberg, van 11 februari 1948 (NG-4983). Fritz Reinhardt wordt niet eens genoemd. Een ander serieus probleem is, dat Melmer verslag deed van belangrijke gebeurtenissen in mei 1942, terwijl die zich in feite pas voordeden medio augustus van dat jaar. Het zal niet meevallen te verklaren waarom de Einsatz of Aktion Reinhardt zou zijn genoemd naar een staatssecretaris die pas betrokken raakte bij de Aktion ruim twee maanden nadat de codenaam voor eerst opdook…

"Aktion" of "Einsatz"?
Telegrammen van Höfle
Telegrammen van Höfle
Tussen onlangs vrijgegeven materiaal dat wordt bewaard in het Public Record Office in Kew, Engeland, werden twee telegrafische boodschappen ontdekt van SS Major Höfle van het SSPF in Lublin. Eén was verzonden aan SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann op het RSHA in Berlin, het tweede aan SS Oberstleutnant Franz Heim, plaatsvervangend commandant van de Sicherheitspolizei en SD voor het General Gouvernement in Krakow.

Witte en Tyas:
...Als onderwerp van het telegram wordt vermeld “veertiendaags verslag Einsatz Reinhart...
De term Einsatz was kennelijk het eerste in gebruik sinds juni 1942, maar zeker minder vaak in 1943; de vernietigingskampen Belzec, Sobibor en Treblinka werden officieel aangeduid als de "kampen van Einsatz Reinhardt". Nieuw personeel dat in deze kampen werd aangesteld, tekende een geheimhoudingsverklaring als "speciaal aangestelde medewerker voor de uitvoering van taken in het kader van de herhuisvesting van Joden Einsatz Reinhardt". Officieel werden zij aangeduid als “SS-Sonderkommandos Einsatz Reinhard". Deze benaming gebruikten de vervolgers in Globocnik's staf zelf in hun correspondentie gedurende 1942. De term Aktion daarentegen werd tot midden september 1942 niet gebruikt, voor zover wij kunnen nagaan. Hij schijnt voor het eerst te zijn gebruikt in het economisch en administratief hoofdkwartier (WVHA) van de SS en de daaronder vallende Inspectie van de Concentratiekampen (IKL), en pas later, in 1943, door Globocnik en Himmler zelf… Om deze redenen, en omdat het telegram als onderwerp heeft Einsatz, prefereren de schrijvers deze term boven Aktion.
Protocol van beëdiging
Protocol van beëdiging


Desondanks gaat de voorkeur van ARC uit naar de term Aktion Reinhard, omdat deze algemeen gebruikelijk is.

"Reinhard" of "Reinhardt"?
Witte en Tyas:
Het is niet algemeen bekend dat Heydrich in de jaren ’30 blijkbaar enige tijd een afwijkende spelling van zijn naam gebruikte. In een toespraak ter gelegenheid van de voorstelling van Kaltenbrunner als Heydrich’s opvolger op 30 januari 1943, vertelde Heinrich Himmler zelf aan zijn gehoor hoe hij Reinhardt Heydrich voor het eerst ontmoette in 1930, waarbij hij van de afwijkende spelling speciaal melding maakte:
"Heydrich had zijn voornaam geschreven met dt." Toen het gerucht onder partijleden de ronde begon te doen dat de jonge chef van de Sicherheitsdienst van Joodse komaf zou zijn, stelde Himmler een expert aan om de stamboom van de familie Heydrich grondig te onderzoeken. Zo kwam een wetenschappelijke lijst van voorvaders tot stand, bekend als "de raciale wortels van Eerste Luitenant ter Zee Reinhardt Heydrich", welke werd gevoegd in Heydrich’s personenelsdossier ... Elke officiële Dienstaltersliste der Schutzstaffel der NSDAP, gepubliceerd door het SS Personeels Hoofdkwartier tussen 1934 en 1942, noemt ook Reinhardt als zijn voornaam. Heydrich zelf probeerde zijn naam op deze lijst van SS officieren veranderd te krijgen in Reinhard, maar tevergeefs ...

Officiëel stempel
Officiëel stempel
Voor zover bekend verscheen de codenaam Reinhardt voor de massamoorden voor het eerst vlak na Heydrich's dood in juni 1942... Wat betreft de spelling, ... één van Globocnik's officiële stempels, met de Reich’s adelaar in het midden en daaromheen de tekst Der SS- und Polizeiführer im Distrikt Lublin - Einsatz Reinhardt. In het omvangrijkste en belangrijkste dossier over Aktion Reinhardt, het afsluitend rapport van Globocnik (inclusief twee aantekeningen van Himmler), gebruiken de dt-spelling, in alle vijftien gevallen. Er is veel meer bewijsmateriaal over Munch. Deze is beschikbaar.

In mei 2005 ontdekte de ARC Groep een document waarin Aktion Reinhard wordt gespeld: Brief van SS-Obergruppenführer Oswald Pohl aan RFSS Himmler.
Dit document laat zien dat de term Aktion Reinhard, verschillend geschreven, niet door iedereen op dezelfde manier werd gebruikt.

SS-Lijst
SS-Lijst
Death Card
Kennisgeving
van overlijden

ARC Commentaar

© ARC 2006