ARC Main Page Ghettos Einsatzgruppen

Okupacja Europy Wschodniej

Ostatnie uaktualnienie 18 marca 2006

Hitler i Himmler
1 września 1939 r. siły Wehrmachtu w liczbie 1,25 miliona żołnierzy rozpoczęły, poprzedzony ciężkimi bombardowaniami, atak na Polskę. Po 2 tygodniach stolica Polski – Warszawa – została zdobyta.
17 września ZSRR zaatakował wschodnią część kraju. Po kapitulacji wojsk polskich z 23 września, Niemcy i ZSRR uzgodniły podział Polski, zgodnie z tajnym protokołem paktu RibbentropMołotow. Polska przestała istnieć jako suwerenne państwo.

Zachodnie i północne regiony Polski zostały włączone do Rzeszy; południowym i wschodnim nadano status terytorium podległego, pod nazwa Generalnego Gubernatorstwa (rządzonego przez Hansa Franka ze stolicą w Krakowie) Ponad 2 miliony Żydów żyło na terenach okupowanych przez Niemców; 1,2 miliona na terenach wschodnich okupowanych przez ZSRR.

Poszukiwanie
Tereny włączone do Rzeszy były zarządzane przez niemiecką administrację, na czele której stał Gauleiter, co wzorowane było na systemie funkcjonującym wówczas w Rzeszy. Blisko milion Polaków wysiedlono z kontrolowanego przez Niemców terenu, a jednocześnie 600 tys. Niemców ze wschodniej Europy i 400 tys. z Rzeszy Niemieckiej zostało na te właśnie tereny przesiedlonych. Po ataku Niemiec na Związek Radziecki, w czerwcu 1941 r., reszta Polski również znalazła się pod niemieckimi rządami. Południowo-wschodnia jej część okupowana przez Sowietów od 1939 r. (Distrikt Galizien) stała się częścią Generalnego Gubernatorstwa.

Okupacja 1939
Celem niemieckiej polityki okupacyjnej było użycie Polski jako "miejsca do życia dla Niemców”, wykorzystanie faktycznych zasobów kraju i maksymalizacja wyniszczenia Polaków jako wymyślonej, bądź faktycznej rezerwy pracy niewolniczej. Naród polski miał zostać zredukowany do poziomu niewolników a jego polityczne, religijne i umysłowe elity zniszczone. Instytucjami odpowiedzialnymi za osiągnięcie tego celu były SS, policja i Wehrmacht. W akcji oznaczonej kodem "Operacja Tannenberg” we wrześniu i w październiku 1939 r. Einsatzkommandos przeprowadziły około 760 masowych egzekucji, w
Lapanka
których śmierć poniosło co najmniej 20 tys. przedstawicieli polskich elit. Wysiedlenia i morderstwa były na porządku dziennym. Ludzi gromadzono na ulicy podczas tak zwanych "łapanek” i wysyłano albo do pracy przymusowej w Niemczech, albo do Auschwitz. Niektórych przetrzymywano jako zakładników w więzieniu na Pawiaku w Warszawie, a później rozstrzeliwano. Zdarzało się, że ludzie zgromadzeni w trakcie łapanki byli rozstrzeliwani na miejscu przez plutony egzekucyjne. Miliony Polaków były werbowanych do pracy przymusowej zarówno w Polsce jak i w Rzeszy. Ostatecznie nazistowski "Nowy Porządek” skutkował w Polsce śmiercią 20 proc. całej populacji tj. około 6 milionów ludzi, z czego połowa to Żydzi.
W trakcie okupacji wielu z Polaków walczyło w różnorodnych organizacjach ruchu oporu zorganizowanych w ramach wszystkich ugrupowań politycznych. Polacy poza krajem służyli również jako żołnierze sił alianckich.

Polscy Żydzi również nie mieli szans na ucieczkę. Wcześnie, bo już we wrześniu 1939 r. Reinhardt Heydrich, szef Sipo (Sicherheitspolizei / tajna policja), SD (Sicherheitsdienst der SS / urząd bezpieczeństwa SS) a później RSHA (Reichssicherheitshauptamt / Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy) nakazał przesiedlić Żydów do większych miast mających dostęp do linii kolejowych. W listopadzie 1939 r. Hans Frank wydał rozkaz ustanowienia rad żydowskich (Judenratów) w każdej miejscowości oraz nakaz noszenia opaski przez Żydów. Judenrat stał się łącznikiem pomiędzy Żydami a nazistami. Jego obowiązkiem było dostarczenie Niemcom listy mieszkańców, zorganizowanie żydowskich sil policyjnych i administrowanie rozdziałem pracy, zakwaterowaniem i służbą zdrowia w miejscowości, którą zamieszkiwali Żydzi. Już przed rozpoczęciem wojny z ZSRR, Żydom rozkazano pracować przymusowo i zabrano własne miejsca pracy. Musieli zadeklarować, ile posiadają kosztowności a ich domy – fabryki, sklepy, i własność prywatna każdego rodzaju, zostały skonfiskowane. Od najmniejszego sztetla do największego miasta, zwyczajne żydowskie życie publiczne przestało istnieć. Do pierwszych miesięcy 1941 roku ustanowiono około 200 obozów pracy przymusowej dla Żydów. Liczba zgonów w tych obozach była niezwykle wysoka ze względu na nieludzkie warunki i ostry reżim tam panujący.

Policja Pocztówka
Policja Pocztówka
Naziści starali się skoncentrować wszystkich Żydów w gettach aby móc zrealizować "ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”, jednak dokładnej odpowiedzi na to pytanie Niemcy nie mieli od samego początku. Zakładanie gett dla Żydów rozpoczęło się już w październiku 1939 r. Liczba zgonów w gettach była wysoka, spowodowana przez takie czynniki jak brak jedzenia i niedostatek podstawowych środków higieny, co powodowało głód i epidemie.

Wraz z atakiem na Związek Radziecki rozpoczęła się również (na tych właśnie terenach), z użyciem wszelkich dostępnych środków, eksterminacja Żydów. Ustanowiono we współpracy z Wehrmachtem, SS, SD i Sipo, cztery Einsatzgruppen (oddziały specjalne). Te “jednostki do zabijania” podążały za regularnymi jednostkami niemieckiego wojska w trakcie ich marszu na wschód. Miały zabijać działaczy partii komunistycznej, partyzantów i Żydów. Pomiędzy czerwcem 1941 r. a wiosna 1943 r. oddziały te zabiły w przybliżaniu 1,2 miliona Żydów i setki tysięcy obywateli sowieckich. Ogólna reguła postępowania mówiła, że ofiary rozstrzeliwano nie w miejscach publicznych, a ich ciała pośpiesznie zakopywano. Wielu z zabójców (członków oddziałów) cierpiało na fizyczny i psychiczny stres jako konsekwencję rozstrzeliwania niewinnych, nagich mężczyzn, kobiet i dzieci. Z tego powodu Heinrich Himmler nakazał RSHA wymyślenie innej metody zabijania. Doprowadziło to do zaprojektowania specjalnych zamkniętych ciężarówek, których gazy silnikowe kierowane były do kabiny, gdzie zabijały zgromadzone ofiary. 15 z tych ciężarówek dostarczono wyżej wymienionym Einsatzgruppen.
Wykorzystywano je również w Chełmnie, już w grudniu 1941 r. To tam 250 tys. do 300 tysięcy Żydów z Kraju Warty i łódzkiego getta zostało zamordowanych, wśród nich około 10 tys. Żydów deportowanych z Niemiec, Austrii i Czechosłowacji.

Aby przyspieszyć eliminację polskich Żydów, wybudowano pięć obozów zagłady wyposażonych w komory gazowe: Auschwitz–Birkenau położony w anektowanym rejonie Wschodniego Górnego Śląska i Bełżec, Sobibor, Treblinka i Majdanek wybudowane w Generalnym Gubernatorstwie. Setki pociągów, prowadzonych przez pracowników Reichsbahn albo Gedob (Generaldirektion der Ostbahn) zawoziły Żydów do wyżej wymienionych ośrodków śmierci. Transporty czasami zmieniały trasę i kierowano je do obozów przejściowych, gdzie Żydzi byli czasowo więzieni do momentu, gdy obozy zagłady były gotowe ich przyjąć.

Żydówka w Zwolen 1939
Wszyscy kierowani do Bełżca, Sobiboru, Treblinki i Chełmna mieli zginąć w ciągu kilku godzin. W Auschwitz–Birkenau i na Majdanku przeprowadzano wśród przybyłych selekcję. Jednych kierowano do natychmiastowej śmierci, drugich do pracy przymusowej. Ci drudzy również mieli zginać. W Auschwitz-Birkenau i Majdanku wybudowano wiele baraków aby pomieścić tych skierowanych do przymusowej pracy.

Komory gazowe były "narzędziem”, które niejako stały się naturalnymi następczyniami komór w ciężarówkach. Właściciele niemieckich fabryk i Wehrmacht czerpali zyski z pracy żydowskich robotników przymusowych. Ze względu na niedostatek siły roboczej Hitler zgodził się aby robotnicy żydowscy mogli pozostać na terenie Generalnego Gubernatorstwa przez określony okres czasu pod warunkiem, że będą pracować tylko w fabrykach i obozach nadzorowanych przez SS. Ze względu na to właśnie zarządzenie ustanowiono specjalne obozy pracy: przykładowo w Poniatowej i Trawnikach niedaleko Lublina, Płaszów przy Krakowie i Janowska niedaleko Lwowa. W obozach zagłady Majdanku niedaleko Lublina i Auschwitz niedaleko Krakowa, nowoprzybyłe ofiary były dzielone na grupy zdolnych i niezdolnych do pracy. Niezdolni byli od razu zagazowywani. Zdolnych do pracy gromadzono razem w niewiarygodnie złych warunkach i systematycznie zabijani ciężką pracą i brakiem pożywienia albo po prostu mordowani przez SS-manów. W miarę jak tracili siły i ich możliwości do pracy stawały się ograniczone byli poddawani selekcjom, na mocy których dokonywano egzekucji.

Dwa powstania miały miejsce w Warszawie: powstanie w getcie warszawskim od 19 kwietnia do 16 maja 1943 r. i polskie powstanie zorganizowane przez armię powstańczą – Armię Krajową - od 1 sierpnia do 2 października 1944: powstanie wybuchło w momencie mającej właśnie nastąpić ofensywy radzieckiej. Przy minimalnym wsparciu od sił alianckich polski zryw nie miał szans powodzenia w starciu z dobrze uzbrojonymi oddziałami niemieckimi. Po porażce Armii Krajowej, Hitler wydał rozkazy zniszczenia Warszawy.
Mieszkańcy musieli opuścić miasto. Niemieckie wojsko kontrolowało miasto do grudnia 1944 r., niszcząc je i rabując wiele dzieł sztuki. Więcej niż 200 tys. Polaków zginęło w trakcie powstania 1944 r. a liczbę wysiedlonych szacuje się na poziomie 700 tys.

Ostatnie oddziały niemieckich wojsk okupacyjnych opuściły miasto na początku 1945 r. Nie było innego narodu, który ucierpiałby więcej z rąk nazistów. Koniec okupacji nazistowskiej nie oznaczał jednak możliwości powstania wolnego kraju, gdyż aż do lat 80. pozostawał on pod kontrolą radziecka.

Zobacz także nasze strony o Zwolen, zwykłym mieście w Generalnym Gubernatorstwie, położonym pomiędzy Radomiem a Puławami. Historia tego miasta może być symbolem wszystkich innych polskich miejscowości, pokazującą, że terror nazistowski nie omijał nikogo.


© ARC 2006